Jan Visser Museum
Actueel | Nieuws

Actueel 

NL DOET

Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2022, samen met duizenden organisaties in het land, NL doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NL doet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NL doet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NL doet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Het Jan Vissermuseum doet al jaren mee met dit project. Op vrijdag 11 maart gaan ze met al hun vrijwilligers het museum schoonmaken. De opzet is om het museum de tuin de dierenverblijven en het erf van het museum klaar te maken voor de seizoenopening. De vrijwilligers en een aantal mensen die zich spontaan geroepen voelen om mee te helpen komen dan klussen bij het Jan Visser Museum.  

NL doet2


 

Depotruimte

In ons collectiebeleidsplan 2016-2020 hebben wij geconstateerd dat de bewaaromstandigheden van objecten die niet direct te gebruiken zijn voor onze expositie, niet ideaal was. Daarom zijn we in 2016 begonnen aan een ruimte die hiervoor wel geschikt is. In 2018 is deze depot ruimte in gebruik genomen en worden hier alle objecten onder geconditioneerde omstandigheden bewaard.

 

 

 


Museum 

Het Jan Visser Museum is oorspronkelijk gericht op het landbouwverleden tot voor de mechanisatie.
Strontkar
In 1998 is gestart met het verzamelen van voorwerpen uit de oude ambachten. Machines en gereedschappen van de slager, de smid en de schoenmaker zijn uitgebreid te bezichtigen.


 

Zeer recent is in een nieuw onderkomen op ons terrein aan de Keizerin Marialaan het historisch materiaal van de gemeente brandweer Helmond en diverse bedrijfsbrandweer-korpsen te bezichtigen.
Brandweerauto 


ANBI 

Aanleiding:
Jan Visser Museum is, vanaf 1-1-2009, een door de fiscus erkende "Cultuur ANBI". Dat betekent, dat een gift aan het museum, gedaan door een particulier, voor 125% fiscaal aftrekbaar is. Giften, gedaan door bedrijven vallen onder een nog gunstiger regeling. U gelieve daarover de belastingdienst te raadplegen.

Door middel van het publiceren van onderstaande gegevens, wil ons museum voldoen aan de, door de overheid, per 1-1-2014 gestelde: "Nieuwe voorwaarden voor een ANBI".

Naam instelling:
Stichting Jan Visser Museum (Jan Visser Museum)
Bezoekadres: Keizerin Marialaan 5. 5702 NR Helmond
Postadres: zie bezoekadres
Tel. nr. museum: 0492-548504
Tel. nr. afspraken: 0492-540927
E-mail adres: info@janvisser-museum.nl
Webadres: www.janvisser-museum.nl
Rekening nummer: NL75 RABO 0171 0550 04
Fiscaal nummer: 808121273

Hoofdlijnen doelstelling volgens de Statuten:
De missie van het Museum kan worden omschreven als het behouden, beheren, verklaren en toegankelijk maken van het erfgoed landbouw. Samen met de deelcollecties ambachten en brandweer wil het museum goed georganiseerd, educatief, open, gastvrij en actief overkomen bij een breed publiek, van jong tot oud.


 

Beleidsplan 2016 - 2020:

Elke 5 jaar wordt er een nieuw beleidsplan ontwikkeld. Het Bestuur laat zich leiden door het actuele beleidsplan, momenteel "Beleidsplan 2016-2020".

 

Verslag van de activiteiten:
Elk jaar brengt het bestuur verslag uit van de activiteiten van het museum bij een speciale bijeenkomst voor vrijwilligers sponsors en begunstigers van het museum, tijdens de "Nieuwjaarsreceptie".


Financieel jaarverslag:

Elk jaar brengt het bestuur een financieel jaarverslag uit. Dat verslag wordt,na de accountantscontrole, vastgesteld door het bestuur van het museum.

"Opgave ANBI 2017"


Geregistreerd Museum   ANBI

Geregistreerd museum:
Sinds 2011 is het Jan Visser Museum een geregistreerd museum. dat wil zeggen dat het museum moet voldoen aan een flink aantal kwaliteitseisen, die voor landelijk geregistreerde- en erkende musea gelden. Het museum wordt daarop regelmatig beoordeeld door het Nederlandse Museumregister.

Samenstelling Bestuur en taakomschrijving:
Voorzitter: Piet van den Heuvel. Taken: voorzitter, externe vertegenwoordigingen PR en Jaarrekeningen, Algemeen beheer : Freek Kuypers. Taken: Beheer en Bouwzaken. Onderhoud, Penningmeester/ secretaris: Hans van de Weert. Taken: boekhouding; begeleiding subsidie - trajecten; begrotingen registratie.

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers, dus ook de bestuurders, zijn vrijwilligers. Het museum kent geen betaalde krachten.

Bestuur Jan Visser Museum, 1 Januari 2018